Όνομα εργαστηρίου:

Malcolm H Wiener Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών

Ιστοσελίδα

https://www.ascsa.edu.gr/research/wiener-laboratory

Ερευνητική Στόχευση

Το Malcolm H. Wiener Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο που εξειδικεύεται στις Αρχαιολογικές Επιστήμες του ελληνικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων μας γύρω από τη διαχρονική πορεία εξέλιξης του ελληνικού κόσμου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση νέων ερευνητών, με τη χρηματοδότηση εργαστηριακής έρευνας και έρευνας πεδίου και με την παροχή υποδομών όπως συγκριτικές συλλογές και αναλυτικός εργαστηριακός εξοπλισμός για τη διερεύνηση ποικίλων επιστημονικών θεμάτων, κυρίως στα πεδία της φυσικής ανθρωπολογίας (βιοαρχαιολογίας), γεωαρχαιολογίας, αρχαιοβοτανικής, ζωοαρχαιολογίας και της αρχαιομετρίας. Το Εργαστήριο Wiener, από τον Ιούνιο του 2016, λειτουργεί σε νέο τριώροφο κτίριο στο εσωτερικό της Σχολής με σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό όπως SEM EDS, FTIR, pXRF, XRD, micro-CT και 3D surface scanner και πληθώρα άλλων ερευνητικών μικροσκοπίων και συσκευών. Ο αναλυτικός αυτός εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα μελέτης ενός πλήθους τόσο μακροσκοπικών όσο και μικροσκοπικών βιολογικών και ανόργανων αρχαιολογικών καταλοίπων με σκοπό την ανασύσταση της καθημερινής ζωής των αρχαίων ανθρώπων και την καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού και της ιστορίας.)

Βασικός Εξοπλισμός

 • pXRF
 • SEM- EDS
 • Sputter coater and carbon fiber evaporator
 • FTIR
 • XRD
 • Industrial micro-CT scanner
 • 3D Surface Scanner
 • Petrographic microscopes
 • Metallographic microscopes
 • Fluorescence microscope
 • Cutting, trimming, griding, lapping and polishing system
 • Freeze Dryer (Lyophilizer)
 • Incubator
 • Vacuum drying system

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/WienerLaboratory/

Lab name:

Malcolm H Wiener Laboratory for Archaeological Science

Website

https://www.ascsa.edu.gr/research/wiener-laboratory

Research scope

The Malcolm H. Wiener Laboratory for Archaeological Science of the American School of Classical Studies at Athens, found in 1992, is a world-renowned, active research department dedicated to archaeological science in Greece and adjacent regions. Its mission is the furtherment of our knowledge of the diachronic evolution of the Hellenic world. This mission is achieved through the education of new researchers, funding for independent scientific field and lab research and with infrastructure such as extensive comparative collections and state-of-the-art equipment for the study of a variety of research questions in the fields of bioarchaeology, geoarchaeology, zooarchaeology, archaeobotany and archaeometry. The Wiener Lab operates on the American School’s main campus in a three-storied facility inaugurated in 2016 and provides impressive analytical equipment such as SEM-EDS, FTIR, pXRF, XRD, industrial micro-CT and 3D surface scanner and a variety of research grade microscopes and smaller equipment. This equipment allows for the analysis of both macroscopic and microscopic organic and inorganic archaeological remains with the aim of reconstructing everyday activities of past peoples and a better insight into past civilizations and history.

Basic Equipment

 • pXRF
 • SEM- EDS
 • Sputter coater and carbon fiber evaporator
 • FTIR
 • XRD
 • Industrial micro-CT scanner
 • 3D Surface Scanner
 • Petrographic microscopes
 • Metallographic microscopes
 • Fluorescence microscope
 • Cutting, trimming, griding, lapping and polishing system
 • Freeze Dryer (Lyophilizer)
 • Incubator
 • Vacuum drying system

Social Media

https://www.facebook.com/WienerLaboratory/