Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

Ιστοσελίδα

http://www.geo.auth.gr/gr_deps_gmo.htm

Ερευνητική Στόχευση

1. Χαρακτηρισμός ορυκτών και πετρωμάτων σε λίθινα και μεταλλικά αρχαιολογικά ευρήματα (προϊστορικά εργαλεία, πολύτιμοι λίθοι, μυλόπετρες, λίθινα αγγεία, μεταλλικά αντικείμενα κ.ά.)
2. Προσδιορισμός της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών για την κατασκευή λίθινων και μεταλλικών τέχνεργων
3. Μελέτη λίθων (μαρμάρων) και αρχαίων λατομείων
4. Χαρακτηρισμός των λίθων (και μαρμάρων) που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή γλυπτών, σαρκοφάγων και κτιρίων
5. Προσδιορισμός της πηγής προέλευσή των λίθων (και μαρμάρων)
6. Μέθοδοι εξόρυξης και λατόμησης
7. Προσδιορισμός των παραγόντων φθοράς των λίθων στα μνημεία
8. Χαρακτηρισμός ανόργανων χρωστικών και κονιαμάτων

Βασικός Εξοπλισμός

  • Οπτική πολωτική μικροσκοπία διερχόμενου και ανακλώμενου φωτός
  • XRD
  • SEM- EDS
  • XRF
  • ICP-MS
  • ισοτοπικές αναλύσεις C-O

Lab name:

Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, Faculty of Geology, Aristotle University of Thessaloniki

Website

http://lbm.civil.auth.gr/

Research scope

1. Characterization of minerals and rocks in stone and metal archaeological finds (prehistoric tools, precious stones, millstones, stone vessels, metal objects, etc.)
2. Provenance studies of the raw materials for stone and metal artefacts
3. Study of stones (and marbles) and ancient quarries
4. Characterization of the stones (and marbles) used in the construction of sculptures, sarcophagi and buildings
5. Provenance studies marbles
6. Mining and quarrying methods
7. Determination of the deterioration factors of the stones in monuments
8. Characterization of inorganic pigments and mortars

Basic Equipment

● Optical transmitted and reflected light polarization microscopy
● XRD
● SEM- EDS
● XRF
● ICP-MS
● C-O isotopic analysis