Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Ιστοσελίδα

http://geophysics.geo.auth.gr/ApplGeo/index.html

Ερευνητική Στόχευση

• Γεωφυσικές διασκοπήσεις για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων (μαγνητική και ηλεκτρική χαρτογράφηση, ηλεκτρική τομογραφία, ραντάρ υπεδάφους).
• Γεωφυσικές ενδοσκοπήσεις δομικών στοιχείων μνημείων, δαπέδων και οροφών με στόχο την ανίχνευση της εισβολής της υγρασίας, την ύπαρξη αστοχιών και κρυπτών.
• Χρονολόγηση αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν υποστεί θέρμανση (φούρνοι, εστίες, πλίνθοι, κεραμικά).
• Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων αρχαιολογικών χώρων (Μαγνητική επιδεκτικότητα, προσδιορισμός μαγνητικών ορυκτών)
• Ανάπτυξη των τεχνικών και μεθόδων που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων, και μαθηματικών αλγορίθμων για την επεξεργασία και ερμηνεία των καταγραφόμενων σημάτων στις γεωφυσικές διασκοπήσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Βασικός Εξοπλισμός

● Ηλεκτρόμετρα RM15, RM4 του οίκου GEOSCAN RESEARCH και TAR-3 του οίκου FROBISHER
● Συστοιχία Διαφορικών Μαγνητομέτρων FOERSTER
● Μαγνητόμετρα GEOMETRICS G-856, G-858
● Ηλεκτρόμετρα Ηλεκτρικής Τομογραφίας (ERT) Iris Syscal Pro και V11.4++, LIPPMANN
● Ραντάρ Υπεδάφους (GPR) pulseEKKO_PRO, Mala
● Όργανα Σεισμικής Διασκόπησης SUMMIT X One DC, GEOMETRICS
● Περιστρεφόμενα μαγνητόμετρα (JR6, Minispin)
● Φούρνος απομαγνήτισης
● Απομαγνητιστής εναλλασσόμενου πεδίου
● Σύστημα μέτρησης μαγνητικής επιδεκτικότητας Bartington

Lab name:

Exploration Geophysics Laboratory

Website

http://geophysics.geo.auth.gr/ApplGeo/index.html

Research scope

• Geophysical Investigations aiming to detect and map concealed antiquities (magnetic and electrical mapping, Electrical Resistivity Tomography and Ground Penetrating Radar).
• Geophysical Investigations on structural elements, floors and ceilings of standing monuments aiming to map the moisture impregnation, the existence of failures and crypts.
• Archaeomagnetic dating of burnt archaeological structures (kilns, hearths, bricks, ceramics).
• Study of the magnetic properties of archaeological sites (Magnetic susceptibility, investigation of magnetic minerals)
• Development of the methods and techniques related to data collection and mathematical algorithms for processing and interpretation of the measurements related to archaeological prospection.

Basic Equipment

● Resistance meters: RM15, RM4 of οίκου GEOSCAN RESEARCH and TAR-3 of FROBISHER
● Array of magnetic gradiometers: FOERSTER
● Magnetometers: GEOMETRICS G-856, G-858
● Instruments for Electrical resistivity Tomography (ERT): Iris Syscal Pro και V11.4++, LIPPMANN
● Ground Penetrating Radar (GPR): pulseEKKO_PRO, Mala
● Instruments for seismic Exploration: SUMMIT X One DC, GEOMETRICS
● Spinner magnetometers (JR6, Minispin)
● Furnace for thermal demagnetization
● AF demagnetizer
● Bartington magnetic susceptibility system (meter and several sensors)