Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας – CCM Lab

Ιστοσελίδα

https://inn.demokritos.gr/research_group/ccm/

Ερευνητική Στόχευση

Η ερευνητική ομάδα Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών (CCM), αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ επιστήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αποστολή της ερευνητικής ομάδας CCM είναι να προάγει την επιστημονική, τεχνολογική και αρχαιολογική/ιστορική γνώση διεξάγοντας εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς Φυσικών, Χημικών και Μηχανικών Επιστημών, σε υλικά και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε σύγχρονα κεραμικά, κονιάματα και υλικά συντήρησης. Η έρευνα εκτείνεται από τη μελέτη των υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς για την εξαγωγή πληροφοριών αρχαιολογικής, ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, έως την ανάπτυξη νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών για τη διατήρηση και προστασία των μνημείων, των παραδοσιακών κτιρίων και κατασκευών.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους διεξάγουμε έρευνα και προάγουμε την καινοτομία είναι οι παρακάτω:

 • ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη των αρχαιολογικών υλικών, με στόχο την ανακατασκευή της μεθοδολογίας παραγωγής τους, την ιχνηλάτηση των εμπορικών δρόμων της αρχαιότητας, των τεχνολογικών επιλογών για την παραγωγή τους, καθώς και της προέλευσης τους,
 • μελέτη των μηχανισμών φθοράς και της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών σε υλικά και μνημεία,
 • ανάπτυξη νέων υλικών για τη διατήρηση και προστασία αρχαιολογικών μνημείων και των ιστορικών κατασκευών, συμβατών με τα αρχικά,
 • ανάπτυξη καινοτόμων σύνθετων υλικών, για την ενίσχυση της διάρκειας ζωής των αρχιτεκτονικών μνημείων και των κρίσιμων υποδομών,
 • ανάπτυξη και συντήρηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων.

Βασικός Εξοπλισμός

 • portable EDXRF
 • Optical/petrographic Microscopes
 • Thermal analysis (DTA/TG)
 • Mercury porosimetry (MIP)
 • Mechanical Testing
 • Heat Transfer Measurement (hot plate, transient plane source)
 • 3D scanner
 • SEM- EDS (access via institute)
 • TEM (access via institute)
 • XRD (access via institute)
 • FTIR (access via institute)
 • Raman (access via institute)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/ccmrg

Lab name

Ceramics and Composite Materials (CCM)

Website

https://inn.demokritos.gr/research_group/ccm/

Research scope

The Ceramics and Composite Materials (CCM) research group, acts as an interface between science and cultural heritage. The mission of CCM group is to advance scientific, technological, and archaeological/historical knowledge by conducting applied research in areas of Physical, Chemical and Engineering Sciences on cultural heritage materials and monuments, as well as on modern ceramic and cementitious building and conservation materials.

Our work spans from the study of cultural materials in order to extract information of archaeological, historical and cultural importance, to the development of nanomaterials and nanocomposites for the conservation and protection of monuments and modern buildings and structures.

The topics that we conduct research and foster innovation are:

 • development and application of methodologies to study and reconstruct production, exchange, technological practices and identity, based on the characterisation of archaeological materials,
 • study of deterioration mechanisms and effect of climatic conditions on materials and monuments,
 • development of new materials for the conservation and protection of archaeological monuments and historic structures, which are compatible with the original ones,
 • development of innovative composites, for the enhancement of service life of built heritage and critical structures,
 • development and maintenance of relational open-access databases and big data management.

Basic Equipment

 • portable EDXRF
 • Optical/petrographic Microscopes
 • Thermal analysis (DTA/TG)
 • Mercury porosimetry (MIP)
 • Mechanical Testing
 • Heat Transfer Measurement (hot plate, transient plane source)
 • 3D scanner
 • SEM- EDS (access via institute)
 • TEM (access via institute)
 • XRD (access via institute)
 • FTIR (access via institute)
 • Raman (access via institute)
 • etc

Social Media

https://www.facebook.com/ccmrg