Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου

Παλαιοπεριβάλλοντος και Αρχαίων Μεταλλικών Δομών, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ιστοσελίδα

https://inn.demokritos.gr/research_group/pams/

Ερευνητική Στόχευση

 • Απόλυτη χρονολόγηση γεωλογικών σχηματισμών και αρχαιολογικών ευρημάτων με την εφαρμογή τεχνικών φωταύγειας
 • Γεωαρχαιολογικές έρευνες: ανασύσταση αρχαίου τοπίου και των διαχρονικών μεταβολών του, παλαιοκλιματικές μελέτες, έρευνες διάβρωσης παράκτιων γεωμορφών για πρόβλεψη μελλοντικών κλιματικών μεταβολών, παλαιοσεισμικές έρευνες κλπ
 • Διεύρυνση των ορίων χρονολόγησης των τεχνικών της φωταύγειας
 • Αρχαιομεταλλευτικές-αρχαιομεταλλουργικές έρευνες
 • Μελέτη χρωστικών σε εικόνες και τοιχογραφίες
 • Εφαρμογή τεχνικών χημείας πλάσματος για συντήρηση και αποκατάσταση μεταλλικών αντικειμένων ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας

Βασικός Εξοπλισμός

 • Luminescence (OSL/TL) reader
 • Saphymo Stel SPP2-NF Scintillometre
 • Milli-XRF spectrometer (pXRF)
 • Handheld XRF Spectrometer TRACER 5g
 • Plasma Chemistry set-up for the conservation of archaeological metallic objects
 • Optical Microscopes
 • A wide range of geology field-work equipment
 • A full collection of geological and topographic maps

Lab name

Palaeonviroment and Ancient Metals Studies, INN, NCSR “Demokritos”

Website

https://inn.demokritos.gr/research_group/pams/

Research scope

 • chronometric studies (absolute dating) of inorganic materials: artefacts, sediments, natural or culture originating materials
 • palaeo-environmental studies, sea-land interaction (eustatism, neotectonics, archaeo-seismicity etc), ancient landscape reconstruction and diachronic evolution
 • to extend the age range limits of the luminescence dating techniques
 • the technological description of metal artefacts, as well as the waste and by-products of their production, including the description of the material processing
 • the study of wall paintings and icons
 • to develop plasma chemistry methods for the conservation of metallic archaeological artefacts

Basic Equipment

 • Luminescence (OSL/TL) reader
 • Saphymo Stel SPP2-NF Scintillometre
 • Milli-XRF spectrometer (pXRF)
 • Handheld XRF Spectrometer TRACER 5g
 • Plasma Chemistry set-up for the conservation of archaeological metallic objects
 • Optical Microscopes
 • A wide range of geology field-work equipment
 • A full collection of geological and topographic maps