Όνομα εργαστηρίου:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ιστοσελίδα

https://www.nationalgallery.gr/

Ερευνητική Στόχευση

 • Τεκμηρίωση των υλικών και τεχνικών κατασκευής (ταυτοποίηση – απόδοση -προέλευση – χρονολόγηση – εντοπισμός πλαστών έργων τέχνης)
 • Διάγνωση της παθολογίας και μελέτη των παραγόντων φθοράς των έργων τέχνης
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μεθόδων συντήρησης
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων υλικών και τεχνικών κατασκευής Ελλήνων Καλλιτεχνών
 • Αξιολόγηση καινοτόμων τεχνικών στη πολιτισμική κληρονομιά
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων του μικροκλίματος στα έργα υπό συνθήκες έκθεσης/αποθήκευσης/μεταφοράς

Βασικός Εξοπλισμός

 • Απεικονιστικές τεχνικές
  › Εξοπλισμός ψηφιακής φωτογράφισης
  › Διάταξη πολυφασματικής απεικόνισης
 • Μικροσκοπικές τεχνικές
  › USB microscope
  › Οπτική μικροσκοπία και μικροσκοπία φθορισμού
 • Φασματοσκοπικές τεχνικές
  › Υπέρυθρη φασματοσκοπία microFTIR
 • Χρωματογραφικές τεχνικές
  › Αέρια χρωματογραφία με φασματοσκοπία μάζας (GC-MS)
  › PY-GC-MS

Lab name:

LABORATORY OF PHYSICOCHEMICAL RESEARCH

Website

https://www.nationalgallery.gr/en/

Research scope

 • Documentation of construction materials and techniques (identification – attribution – provenance – dating – detection of fake works of art)
 • Diagnosis of the pathology and study of the deterioration factors of works of art
 • Development and evaluation of novel conservation methods
 • Creation of a database of materials and construction techniques of Greek Artists
 • Evaluation of innovative techniques in cultural heritage
 • Assessment of microclimate effects on projects under exhibition/storage/transport conditions

Basic Equipment

 • Imaging techniques
  › Digital photography instrumentation
  › Multispectral imaging
 • Microscopic techniques
  › USB microscope
  › Optical microscopy and fluorescence microscopy
 • Spectroscopic techniques
  › Infrared spectroscpy microFTIR
 • Separation methods
  › Gas chromatography – mass spectroscopy (GC-MS)
  › PY-GC-MS