Όνομα εργαστηρίου:

Εργαστήριο Φυσικών-Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας, Τμήμα Συντήρησης Φυσικών-Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ιστοσελίδα

http://www.namuseum.gr\Έρευνα & Συντήρηση

Ερευνητική Στόχευση

 1. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός υλικών
 2. Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
 3. Διαγνωστικός έλεγχος
 4. Έλεγχος γνησιότητος – αυθεντικότητος

Βασικός Εξοπλισμός

 1. P-XRF (Brucker i5)
 2. Συσκευή ακτίνων Χ (X-Ray) (Βιομηχανική αναλογική)
 3. Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο (αναλογικό)
 4. Πετρογραφικό μικροσκόπιο (αναλογικό)
 5. Συσκευή λείανσης τομών
 6. Ζυγοί ακριβείας
 7. Πολυφασματική απεικόνιση (UV, IR, VIL, RTI)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook, Instagram: National Archaeological Museum/Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Lab name:

Laboratory of Physical-Chemical Research & Archaeometry, Department of Physical-Chemical Research & Archaeometry, National Archaeological Museum.

Website

http://www.namuseum.gr\Research & Conservation

Research scope

 1. Material Identification and Characterization
 2. Investigation on Manufacture Technology
 3. Diagnostic control
 4. Authenticity control

Basic Equipment

 1. P-XRF (Brucker i5)
 2. X-Ray (Industrial analogue)
 3. Metallographic microscope
 4. Petrographic microscope
 5. Cross section burnishing device
 6. Precision weighing device
 7. Multispectral Imaging (UV, IR, VIL, RTI)

Social Media

Facebook, Instagram: National Archaeological Museum/Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο