Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου

Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιστοσελίδα

http://eie.gr/nhrf/institutes/tpci/researchteams/mspc/RamanIRSpectroscopyMicroscopyApplications_en.html

Ερευνητική Στόχευση

Χαρακτηρισμός με δονητική φασματοσκοπία (Raman και υπερύθρου) υαλωδών και άλλων ανόργανων και οργανικών αρχαιολογικών υλικών. Συμμετοχή σε έργα συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω χαρακτηρισμού με δονητική φασματοσκοπία.

Βασικός Εξοπλισμός

  • Raman microscope (+ confocal capability) with 5 laser lines
  • FT-Raman 1064 nm
  • FTIR (mid-IR with ATR accessory) and IR microscope
  • FT-NIR
  • Vacuum FTIR

Lab name

Theoretical & Physical Chemistry Institute – National Hellenic Research Foundation

Website

http://eie.gr/nhrf/institutes/tpci/researchteams/mspc/RamanIRSpectroscopyMicroscopyApplications_en.html

Research scope

Vibrational spectroscopy (Raman and infrared) characterization of glassy and other inorganic and organic archaeological materials. Participation in cultural heritage conservation projects through characterization via vibrational spectroscopy.

Basic Equipment

  • Raman microscope (+ confocal capability) with 5 laser lines
  • FT-Raman 1064 nm
  • FTIR (mid-IR with ATR crystal accessory) and IR microscope
  • FT-NIR
  • Vacuum FTIR