Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων

Ιστοσελίδα

https://ndt.uniwa.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Το Εργαστήριο Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων θεσμοθετήθηκε ως επίσημος ερευνητικός φορέας το 2019 (ΦΕΚ 1273/Β’/15.04.2019) και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το εν λόγω Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό τον μη-καταστροφικό έλεγχο και μη-καταστροφικές μεθοδολογίες διάγνωσης λειτουργικής κατάστασης συστημάτων. Η εφαρμογή τους σχετίζεται με τις τεχνικές – τεχνολογίες εξέτασης ενός υλικού, αντικειμένου ή κατασκευής για τη διάγνωση του επιπέδου της λειτουργικής τους κατάστασης κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τη μελλοντική τους χρησιμότητα.

Ειδικότερα στην Αρχαιομετρία το Πανεπιστημιακό εργαστήριο εστιάζει σε θέματα:

 • Μελέτης και Χρονολόγησης οψιανών (SIMS-SS Method)
 • Ταυτοποίησης χρωστικών σε αρχαιολογικά αντικείμενα
 • Ταυτοποίηση χωριστικών σε έργα τέχνης
 • In-situ μετρήσεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Πινακοθήκες, Κέντρα Τέχνης & Πολιτισμού
 • Μελέτη και Δημιουργία αντιγράφων σε τέχνεργα. Χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης και τρισδιάστατης σάρωσης με σκοπό την επαναδημιουργία φθορών σε αρχαιολογικά αντικείμενα

Βασικός Εξοπλισμός

 • pXRF
 • SEM- EDS
 • pRaman (785nm)
 • pRaman (532nm)
 • UV Miscroscope
 • NIR
 • FTIR
 • LIBS
 • Multispectral Imaging camera
 • Spectragryph Software
 • Pigments checker Pigments Data Base

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.linkedin.com/in/dr-theodore-ganetsos-b6a46527/

Lab name:

Non-Destructive Techniques Laboratory

Website

https://ndt.uniwa.gr/

Research scope

The Laboratory of Non-Destructive Testing and Systems Diagnostics Methodologies was established as an official research institution in 2019 (Government Gazette 1273/Β’/15.04.2019) and is part of the School of Engineering of the University of West Attica.

This Institutionalized Research Laboratory aims at non-destructive testing and non-destructive methodologies for the diagnosis of operating state of systems. Their application is related to techniques – technologies of examining a material, object or construction to diagnose the level of their functional state in a way that does not affect their future usefulness.

More specifically, in Archaeometry, the University Laboratory focuses on:

 • Obsidian Study and Dating (SIMS-SS Method)
 • Identification of pigments in archaeological objects
 • Identification of pigments in works of art
 • In-situ measurements in Museums, Archaeological sites, Galleries, Art & Culture Centers
 • Study and Make copies of artifacts. Use of three-dimensional printing and three-dimensional scanning in order to recreate damage to archaeological objects

Basic Equipment

 • pXRF
 • SEM- EDS
 • pRaman (785nm)
 • pRaman (532nm)
 • UV Miscroscope
 • NIR
 • FTIR
 • LIBS
 • Multispectral Imaging camera
 • Spectragryph Software
 • Pigments checker Pigments Data Base

Social Media

https://www.linkedin.com/in/dr-theodore-ganetsos-b6a46527/