Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ερευνητική Ομάδα ΚΕΡΑΜΟΣ (Κέντρο έρευνας Αρχαιο-υλικών)

Ιστοσελίδα

https://sites.google.com/view/archmat

Ερευνητική Στόχευση

Η ερευνητική ομάδα ΚΕΡΑΜΟΣ στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση των υλικών πολιτισμού και των συναφών γεωυλικών μέσω της διεπιστημονικής μελέτης τους. Η ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της Αρχαιομετρίας τα τελευταία 10 χρόνια στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών και το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει την μελέτη πολιτιστικών αντικειμένων διαφόρων περιοχών και ιστορικών περιόδων που εκτείνονται από τη παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή. Χρησιμοποιούνται διαπιστευμένες μέθοδοι για τη δειγματοληψία, την ανάλυση και την αξιολόγηση αργίλων, άμμου και πετρωμάτων για τη διερεύνηση της καταλληλότητάς τους ως πρώτες ύλες για την παραγωγή κεραμικών και την κατασκευή λίθινων τέχνεργων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται μη καταστρεπτικές και ελάχιστα καταστρεπτικές τεχνικές ανάλυσης για κεραμικά, λίθινα, μεταλλικά, υάλινα αντικείμενα και ιστορικά χειρόγραφα για την επίλυση αρχαιολογικών ερωτημάτων. Επιπλέον μέσα από σειρά δράσεων που συνδιοργανώνονται με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται δυνατή η εκλαΐκευση/διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τόσο προς τις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης όσο και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία. Την ερευνητική ομάδα ΚΕΡΑΜΟΣ απαρτίζουν τρία μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων Γεωλογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με συντονιστή τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Ηλιόπουλο, καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι πλαισιώνουν τις ερευνητικές της δραστηριότητες.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Περιθλασίμετρο Κόνεως Ακτίνων Χ (XRPD)
 • Πετρογραφικό μικροσκόπιο εξοπλισμένο με ψηφιακή κάμερα
 • Συσκευή Καθοδοφωταύγειας
 • Αναλυτής Ειδικής Επιφάνειας και Πορώδους (ΒΕΤ)
 • Φορητό Φασματόμετρο Εγγύς Υπερύθρου (portable NIR)
 • Συσκευές κοπής δοκιμίων
 • Συστήματα λείανσης και στίλβωσης δοκιμίων
 • Θραυστήρας πετρωμάτων και άλλων υλικών
 • Μύλοι κονιοποίησης διαφορετικών υλικών (για ποικίλες ποσότητες)
 • Υδραυλική πρέσα κατασκευής πεπιεσμένων δισκίων
 • Ηλεκτρικός κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://twitter.com/KeramosUP
https://www.facebook.com/groups/archaeometry
https://www.linkedin.com/groups/9095534/

Lab name

KERAMOS Research Group, (Center for the Research of ArchaeoMaterials on- and off- site)

Website

https://sites.google.com/view/archmat

Research scope

The KERAMOS research group adopts an interdisciplinary approach to tackle archaeological challenges by conducting scientific investigations into material culture and the related Earth’s mineral resources. For the past decade, the group has been actively engaged in Archaeometric research at the Department of Geology, University of Patras. Our research endeavours encompass the study of cultural artefacts from diverse regions and historical periods, spanning from the Paleolithic to the modern era. Accredited methods are employed to sample, analyse, and assess clays, sands, and rocks, determining their suitability as raw materials for ceramic production and their use for stone artefacts. To address archaeological inquiries, the group utilizes non-destructive and minimally destructive analytical techniques for ceramics, stones, metals, glass objects, and historical manuscripts. Collaborative and participatory activities with the Science and Technology Museum at the University of Patras allow for the dissemination and popularization of research results among different educational levels and the broader local community. The KERAMOS research group is comprised of three faculty members from the Departments of Geology and History-Archaeology at the University of Patras, coordinated by Professor Dr Ioannis Iliopoulos. The group also includes post-doctoral researchers, PhD candidates, postgraduate and undergraduate students who contribute to the group’s research endeavors.

Basic Equipment

 • X-ray Powder Diffraction (XRPD)
 • Polarized microscope equipped with digital camera
 • Cathodoluminescence apparatus
 • Pore size and specific surface area analyzer
 • Portable Near-Infrared Spectrometer
 • Rock cutting saw
 • Lapping and polishing systems
 • Rock jaw crusher
 • Mortar grinder
 • Planetary Ball Mill
 • Hydraulic press (25T) and Pellets press dies
 • High temperature furnace

Social Media

https://twitter.com/KeramosUP
https://www.facebook.com/groups/archaeometry
https://www.linkedin.com/groups/9095534/