Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ιστοσελίδα

http://www.laboratoryarchaeometry.gr/

Ερευνητική Στόχευση

To Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ 2007, σε λειτουργία από το 2010) φιλοξενείται στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη της Καλαμάτας. Το Εργαστήριο συνεργάζεται με
ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς και διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α, της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
της χώρας, αλλά και μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με σημαντικό αριθμό φορέων του
εξωτερικού.
Εστιάζει στη μη-καταστρεπτική ανάλυση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης, την
απόλυτη χρονολόγηση, την ψηφιακή πολιτισμική έρευνα και την ανασύσταση του
παλαιοπεριβάλλοντας, και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Ανάλυση αρχαιολογικών υλικών (κεραμική, γυαλί, μέταλλο, κονίαμα, λίθος, χρωστικές)
 • Αναγνώριση πρώτων υλών, προέλευσης και τεχνολογίας παραγωγής
 • Έμφαση σε μη-καταστρεπτικές επιτόπιες αναλυτικές τεχνικές (p-Raman, p-XRF)
 • Χρήση σύγχρονων τεχνικών ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM, TEM) για τη διερεύνηση
  σύνθετων ερευνητικών ερωτημάτων
 • Χρήση τεχνικών φωταύγειας για την απόλυτη χρονολόγηση κονιαμάτων, λίθων, ιζημάτων,
  κεραμικής
 • Χωρικές επιφανειακές αναλύσεις με σύγχρονες τεχνικές και λογισμικά (γεωδαιτικοί σταθμοί,
  ΣμηΕΑ)
 • Καταγραφή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σε συνδυασμό με ΣμηΕΑ για την παραγωγή
  υψηλής ακρίβειας ορθοφωτογραφιών, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, 3D μοντέλων
 • GIS και χωρική ανάλυση στην αρχαιολογική έρευνα

Βασικός Εξοπλισμός

 • Optical/LED/petrographic microscopes

 • ​​SEM/EDS

 • TEM

 • Benchtop XRD

 • p-XRF

 • Handheld Raman

 • ​Chromatometer

 • Proton Magnetometer

 • GPS

 • ​Total Station

 • Optical Level System with Tripod and Laser Stave

 • UAVs (drones)

 • LiDAR

 • 3D Laser Scanner

 • 3D Scanners

 • 3D Printer

 • VR Headset

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/Laboratory.of.Archaeometry.UoP

https://www.linkedin.com/company/laboratory-of-archaeometry

https://www.instagram.com/laboratoryofarchaeometryuophttps://

Lab name

UNIVERSITY OF PELOPONNESE- Laboratory of Archaeometry

Website

https://www.laboratoryarchaeometry.gr/

Research scope

The Laboratory of Archaeometry (in operation since 2010) is based at the Department of History,
Archaeology and Cultural Resources Management, University of the Peloponnese at the city of
Kalamata. The Laboratory is active both on a national level (collaborating with academic and research
institutions and the Hellenic Ministry of Culture and Sports) as well as on an international level
(collaborating with E.U. organizations through research projects).
It focuses on the analytical, non-invasive research of archaeological collections and works of art,
absolute dating, digital cultural research and palaeoenvironmental reconstruction, and more
specifically on the following fields:

 • Analysis of archaeological materials (ceramics, glass, metals, mortars, stone, pigments)
 • Identification of raw materials, provenance and production technology​​​
 • Emphasis on non-destructive and on-site analytical techniques (p-Raman, p-XRF)
 • Use of advanced electron microscopy techniques (SEM, TEM) for the investigation of complex
  research questions
 • Use of luminescent techniques for the absolute dating of mortars, stone, sediments, ceramics
 • Surveying using modern equipment and software (Geodetic GNSS Receiver, Geodetic Station)
 • Documentation of monuments and archeological sites in combination with the use of state-
  of-the-art drones and software for the production of high accuracy and definition
  orthophotos, digital terrain models, 3D modeling
 • GIS and spatial analysis in archaeological research

Basic Equipment

 • Optical/LED/petrographic microscopes

 • ​​SEM/EDS

 • TEM

 • Benchtop XRD

 • p-XRF

 • Handheld Raman

 • Chromatometer

 • Proton Magnetometer

 • GPS

 • Total Station