Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVMS Group

Ιστοσελίδα

https://envms.chem.auth.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Το όραμά μας είναι να ενσωματώσουμε την καινοτόμο περιβαλλοντική αναλυτική έρευνα και την έρευνα πράσινης τεχνολογίας στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Χημείας και να δημιουργήσουμε ένα πολύτιμο κέντρο γνώσης για την περιβαλλοντική χημεία και τη φασματομετρία μάζας μέσω της ομαδικής προσπάθειας φοιτητών και ερευνητών και μέσω της συνεργασίας με άλλα ερευνητικά εργαστήρια. Δραστηριοποιούμαστε στη συστηματική παρακολούθηση οργανικών ρύπων και βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον και τον άνθρωπο εφαρμόζοντας σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές καθώς και στην απομάκρυνσή τους με προηγμένες οξειδωτικές μεθόδους αντιρρύπανσης. Στόχος μας είναι η επέκταση των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων σε ενώσεις που ενδιαφέρουν την αρχαιομετρία, μέσω των υψηλών δυνατοτήτων ανάλυσης που διαθέτουμε βασιζόμενοι στις γνώσεις, την εμπειρία και την τελευταίας τεχνολογίας οργανολογία.

Βασικός Εξοπλισμός

 • UHPLC-Q Exactive Focus Orbitrap
 • GC-MS/MS
 • UHPLC-DAD / CAD
 • Thermo Scientific™ iCAP Q ICP-MS – Laser ablation
 • HPLC-UV-Vis
 • TOC-analyzer
 • Συσκευές μέτρησης pH & EC

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/envmsgroup
https://www.linkedin.com/company/74514338/admin/
https://twitter.com/envmsgroup/
https://www.instagram.com/envmsgroup/

Lab name:

ENVMS Group

Website

https://envms.chem.auth.gr/

Research scope

Our vision is to integrate innovative environmental analytical and green technology research into the traditional educational activities of Chemistry Department, and to create a valuable knowledge center for environmental chemistry and mass spectrometry through the team effort of students and researchers, and through collaboration with other research laboratories. We focus on the systematic monitoring of organic pollutants and heavy metals in the environment and humans by applying modern analytical techniques as well as in their removal with advanced oxidative processes. Our goal is to extend our research activities to compounds of interest to archaeometry, through the high analytical capabilities we have based on our knowledge, experience, and state-of-the-art organology.

Basic Equipment

 • UHPLC-Q Exactive Focus Orbitrap
 • GC-MS/MS
 • UHPLC-DAD / CAD
 • Thermo Scientific™ iCAP Q ICP-MS – Laser ablation
 • HPLC-UV-Vis
 • TOC-analyzer
 • Συσκευές μέτρησης pH & EC

Social Media

https://www.facebook.com/envmsgroup
https://www.linkedin.com/company/74514338/admin/
https://twitter.com/envmsgroup/
https://www.instagram.com/envmsgroup/