Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ιστοσελίδα

https://www.chem.auth.gr/tomis-ergastiria/fapx-dep-gr/analytical-chemistry-lab-gr/

Ερευνητική Στόχευση

Στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται μεταξύ άλλων επιστημονικών πεδίων και στην Αρχαιομετρική Ανάλυση. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται φασματοσκοπικές και διαχωριστικές τεχνικές ανάλυσης καθώς και τεχνικές προκατεργασίας δειγμάτων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου ή του υλικού. Επίσης περιλαμβάνονται και συνδυασμένες τεχνικές ανάλυσης, με ποικίλους ανιχνευτές. Στις αρχαιομετρικές εφαρμογές περιλαμβάνονται προσδιορισμοί μετάλλων, (κύριων, δευτερευόντων, ιχνών) σε μέταλλα, κράματα, κεραμικά, πηλούς, γυάλινα, ανόργανα χρώματα, πυριτικά υλικά και λίθους, κλπ.. Επίσης προσδιορισμοί οργανικών ενώσεων σε οργανικά και βιολογικά υπολείμματα (τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, χρωμάτων, κλπ) σε αντικείμενα αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς φορείς και στοχεύει στην υποστήριξη μελετών προέλευσης αντικειμένων και πρώτων υλών καθώς και μελετών της τεχνολογίας κατασκευής αντικειμένων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται παράλληλα και χημειομετρικές προσεγγίσεις.

Βασικός Εξοπλισμός

  • ICP-AES
  • FAAS
  • ETAAS
  • GC-MS
  • HPLC

Lab name:

ANALYTICAL CHEMISTRY

Website

https://www.chem.auth.gr/en/departments-laboratories/fapx-dep-en/analytical-chemistry-lab-en/

Research scope

In the Laboratory of Analytical Chemistry, new sensitive analytical techniques with improved performance characteristics are developed and applied, among other scientific areas, to Archaeometric Analysis also. These techniques include spectroscopic and separation techniques as well as sample pretreatment techniques, if this is necessary according to the special characteristics of the specimen or the material. Also included are hyphenated analytical techniques, with a variety of detectors. Archaeometric applications include determination of major minor and trace elements in metals, alloys, ceramics, clays, glass, inorganic paints, silicate materials and stones, etc.. Additionally, determinations of organic compounds in organic and biological residues (food, drugs, cosmetics, colors, etc) in objects of archaeological and cultural interest. The research is done in collaboration with cultural and archaeological agencies and aims to support studies of the origin of objects and raw materials as well as studies of the manufacturing technology of objects and artifacts. For this purpose, chemometric approaches are also applied.

Basic Equipment

  • ICP-AES
  • FAAS
  • ETAAS
  • GC-MS
  • HPLC