Όνομα εργαστηρίου:

Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας ΔΠΘ

Ιστοσελίδα

https://anthropologylab.classic.duth.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ιδρύθηκε το 1993. Αποτελεί μια σύγχρονη ερευνητική μονάδα με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για τη μελέτη αρχαιολογικών πληθυσμών, τη διαχείριση του οστεολογικού υλικού και την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής του σημασίας. Αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων (ανάλυση σταθερών ισοτόπων, 3D απεικόνιση, ιστολογικές αναλύσεις) και διεπιστημονικών συνεργασιών έχει ως στόχο την ανασύνθεση των πρακτικών διαβίωσης και των επιπέδων υγείας παρελθόντων πληθυσμών και τη σύνδεση των παραπάνω με το αρχαιολογικό και ιστορικό πλαίσιο.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Λυοφιλιωτής (Alpha 1-2LD plus,CHRIST)
 • Διάταξη δισαπεσταγμένου νερού (CHORUS 1, ELGA)
 • Μικροζυγός ακριβείας (A&D)
 • Κατάψυξη -40°C, -80°C (ThermoFisher Scientific)
 • Φυγόκεντροι 1.5mL, 15mL, 50mL (Sigma-Aldrich)
 • Ολοκληρωμένη διάταξη εγκιβωτισμού, τεμαχισμού και λείανσης δοκιμίων (Buehler, Struers)
 • Μικροσκόπιο Axioscope A.1 (Zeiss)
 • Κλίβανος
 • Απαγωγός εστία
 • Artec Spider scanner
 • PCs – Laptops
 • 3D Software
 • Real time PCR
 • Bioanalyzer

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ResearchGate: https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Physical-Anthropology-Christina-Papageorgopoulou
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079883095705 (ελληνική σελίδα)
Facebook: https://www.facebook.com/bioanthropology.he.duth.gr (αγγλική σελίδα)
Instagram: https://www.instagram.com/lab_physical_anthropology_duth/

Lab name:

Laboratory of Physical Anthropology DUTh

Website

https://anthropologylab.classic.duth.gr/

Research scope

The Laboratory of Anthropology at Democritus University of Thrace was established in 1993. It is a modern research unit with specialized personnel and state-of-the-art laboratory equipment for the study of archaeological populations, the management of osteological material, and the exploration of its historical and cultural significance. Utilizing a wide range of methodological approaches (isotope analysis, 3D imaging, histological analyses) and interdisciplinary collaborations, its goal is to reconstruct the living practices and health levels of past populations and connect them to the archaeological and historical context.

Basic Equipment

 • Freeze-dryer (Alpha 1-2LD plus,CHRIST)
 • Ultra-pure water purification system (CHORUS 1-ELGA, Smart2Pure-ThermoScientific)
 • Microbalance (A&D)
 • Freezer -40°C, -80°C (ThermoFisher Scientific)
 • Centrifuges (1.5mL, 15mL, 50mL, Sigma-Aldrich)
 • Equipment for embedding, sectioning and mounting specimens (Buehler, Struers)
 • Microscope Axioscope A.1 (Zeiss)
 • Furnace
 • Biosafety cabinets
 • Artec Spider scanner and Software
 • Real time PCR
 • Bioanalyzer

Social Media

ResearchGate: https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Physical-Anthropology-Christina-Papageorgopoulou
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079883095705 (Greek)
Facebook: https://www.facebook.com/bioanthropology.he.duth.gr (English)
Instagram: https://www.instagram.com/lab_physical_anthropology_duth/