ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (EAE)/ Hellenic Society for Archaeometry (HSΑ) ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, από τα παλαιότερα του κλάδου στην Ευρώπη, με εκατοντάδες μέλη, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Ενεργά μέλη της ΕΑΕ είναι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, Μουσεία, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και συναφείς φορείς από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Από την ίδρυσή της, η ΕΑΕ έχει διοργανώσει οκτώ Συμπόσια Αρχαιομετρίας, όλα με έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια και δημόσιες διαλέξεις, προωθώντας την Αρχαιομετρία στη χώρα και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η ΕΑΕ είναι ένας από τους υποστηρικτικούς  φορείς του διεθνούς περιοδικού Αρχαιομετρίας που ιδρύθηκε το 2009 “Archaeological and Anthropological Sciences”.

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Φυσικές και χημικές τεχνικές χρονολόγησης αρχαιολογικού υλικού και έργων τέχνης.
 • Μελέτες εξέτασης και ανάλυσης τεχνολογίας και προέλευσης αρχαιολογικού υλικού και έργων τέχνης.
 • Μαθηματικές μέθοδοι αξιολόγησης και στατιστικές μελέτες πρότυπων βάσεων δεδομένων.
 • Γεωφυσικές μελέτες και εφαρμογές για τη διασκόπηση αρχαιολογικών πεδίων και ανασκαφών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ

Η Αρχαιομετρία αποτελεί ένα διεπιστημονικό κλάδο με αντικείμενο την εφαρμογή των θετικών επιστημών στην Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης και γενικά σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την Πολιτισμική Κληρονομιά.

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Προσεγγιστικές περιβαλλοντικές μελέτες για αναζήτηση στοιχείων σχετικά με το κλίμα, την πανίδα, τη χλωρίδα, τις συνθήκες διαβίωσης και οποιαδήποτε άλλη περιβαλλοντική συνθήκη του παρελθόντος σχετιζόμενη με ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Εφαρμογές στον τομέα της συντήρησης αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης που σχετίζονται με τη μελέτη των μηχανισμών διάβρωσης και τη διερεύνηση των παραγόντων και της εξέλιξης νέων υλικών και μεθόδων συντήρησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ

Η Αρχαιομετρία αποτελεί ένα διεπιστημονικό κλάδο με αντικείμενο την εφαρμογή των θετικών επιστημών στην Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης και γενικά σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την Πολιτισμική Κληρονομιά.

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Φυσικές και χημικές τεχνικές χρονολόγησης αρχαιολογικού υλικού και έργων τέχνης.
 • Μελέτες εξέτασης και ανάλυσης τεχνολογίας και προέλευσης αρχαιολογικού υλικού και έργων τέχνης.
 • Μαθηματικές μέθοδοι αξιολόγησης και στατιστικές μελέτες πρότυπων βάσεων δεδομένων.
 • Γεωφυσικές μελέτες και εφαρμογές για τη διασκόπηση αρχαιολογικών πεδίων και ανασκαφών.

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Προσεγγιστικές περιβαλλοντικές μελέτες για αναζήτηση στοιχείων σχετικά με το κλίμα, την πανίδα, τη χλωρίδα, τις συνθήκες διαβίωσης και οποιαδήποτε άλλη περιβαλλοντική συνθήκη του παρελθόντος σχετιζόμενη με ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Εφαρμογές στον τομέα της συντήρησης αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης που σχετίζονται με τη μελέτη των μηχανισμών διάβρωσης και τη διερεύνηση των παραγόντων και της εξέλιξης νέων υλικών και μεθόδων συντήρησης.

Η ανάπτυξη του κλάδου της Αρχαιομετρίας προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων της αρχαιολογικής έρευνας, τα οποία οι παραδοσιακές καθιερωμένες μέθοδοι μελέτης αδυνατούσαν να καλύψουν.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία ιδρύθηκε με ένα όραμα που ένωνε τους επιστήμονες που ενεργοποιούνταν στο χώρο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και της Αρχαιομετρίας. Αυτό το όραμα συνοψίζεται στους σκοπούς βάσει των οποίων διαμορφώθηκε όλη η δράση του σωματείου τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίοι είναι η διάδοση της αρχαιομετρίας, η συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεχής ενημέρωση των επιστημόνων καθώς και του κοινού ή πολιτιστικών και κυβερνητικών φορέων.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

Η διάδοση της Αρχαιομετρίας ως επιστημονικού κλάδου που εφαρμόζει τεχνολογικές μεθόδους των θετικών επιστημών στη λύση προβλημάτων που αφορούν στη πολιτισμική κληρονομιά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η μέριμνα για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και του εργαστηριακού εξοπλισμού της χώρας μας, στο ερευνητικό πεδίο της Αρχαιομετρίας με στόχο τη μελέτη του υλικού πολιτισμού, τη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣH​ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η άμεση και συνεχής ενημέρωση των επιστημόνων, η προώθηση σύγχρονων τεχνικών και διατάξεων, η συμβολή στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των ερευνητικών προσπαθειών και η συστηματικότερη επαφή με τους ερευνητές αρχαιολόγους και ιστορικούς τέχνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ & ΦΟΡΕΩΝ

Η ενημέρωση των φίλων της ΕΑΕ, καθώς και των πολιτιστικών και κυβερνητικών φορέων για τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της Αρχαιομετρίας, καθώς και για τη χρήση μεθοδολογιών αιχμής στην υπηρεσία της Αρχαιομετρίας.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η στενή συνεργασία με όλα τα πρόσωπα ή φορείς που εργάζονται στο πεδίο της Αρχαιομετρίας.

 • Η συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς φορείς για τους σκοπούς του σωματείου.

 • Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.

 • Η δημοσίευση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των δραστηριοτήτων του σωματείου, ιδιαίτερα με χρήση της ιστοσελίδας.

 • Η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ευρύ κοινό και η προώθηση της διδασκαλίας της Αρχαιομετρίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

 • Η διοργάνωση, κατά καιρούς, εκπαιδευτικών εκδρομών σε περιοχές αρχαιομετρικού ενδιαφέροντος, που συνδυάζονται με επιτόπιες ξεναγήσεις-παρουσιάσεις από έμπειρους ερευνητές του κλάδου.

 • Η υποστήριξη και συμπαράσταση προς του Έλληνες αρχαιομέτρες, μέλη του σωματείου, με την προώθηση κάθε νόμιμου μέτρου, που αποσκοπεί στην αναγνώριση και την προστασία των ιδίων, αλλά και του έργου τους.