Μέλη Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Πρόσβαση Μελών

Τακτικά - Έκτακτα & Επίτιμα Μέλη

Το σωματείο αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν δημοσιεύσει μία τουλάχιστον εργασία σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό ή έχουν συμμετάσχει σε συνέδριο με μία τουλάχιστον ανακοίνωση, με αρχαιομετρικό περιεχόμενο, ή έχουν εκπονήσει σχετική εργασία ή πραγματεία στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Ενιαίο Σύστημα Εκπαίδευσης της χώρας. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.
 • Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που δεν έχουν τις ιδιότητες που ορίζονται για τα τακτικά μέλη, αλλά μπορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών του σωματείου. Τα έκτακτα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.
 • Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.

Δικαίωμα Εγγραφής - Ιδιότητας Μέλους

 • Κάθε τακτικό μέλος πληρώνει για την εγγραφή του 20€ εφάπαξ και ετήσια συνδρομή 20€.
 • Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το ΔΣ.
 • Η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
 • Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αλλάζει με απόφαση του ΔΣ.
 • Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να πληρώνουν ετήσια συνδρομή.
 • Ενεργά μέλη θεωρούνται όσοι/ες είναι ταμειακά ενήμεροι/ες.
 • Μετά την πληρωμή της εγγραφής του κάθε μέλος προκειμένου να φτιάξει το προφίλ του θα λαμβάνει με email, τους κωδικούς πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας με την γραμματεία.

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση Εγγραφής Μέλους (εδώ)

Πληρωμή Εγγραφής / Συνδρομής

Η Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό:

IBAN: GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής αποστείλατε στο email: archaeometry.org.gr@gmail.com σχετική ενημέρωση.

Αναζήτηση Μελών

Πρόσβαση Μελών

Τακτικά - Έκτακτα & Επίτιμα Μέλη

Το σωματείο αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν δημοσιεύσει μία τουλάχιστον εργασία σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό ή έχουν συμμετάσχει σε συνέδριο με μία τουλάχιστον ανακοίνωση, με αρχαιομετρικό περιεχόμενο, ή έχουν εκπονήσει σχετική εργασία ή πραγματεία στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Ενιαίο Σύστημα Εκπαίδευσης της χώρας. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.
 • Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που δεν έχουν τις ιδιότητες που ορίζονται για τα τακτικά μέλη, αλλά μπορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών του σωματείου. Τα έκτακτα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.
 • Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.

Δικαίωμα εγγραφής - Ιδιότητας μέλους

 • Κάθε τακτικό μέλος πληρώνει για την εγγραφή του 20€ εφάπαξ και ετήσια συνδρομή 30€.
 • Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το ΔΣ.
 • Η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
 • Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αλλάζει με απόφαση του ΔΣ.
 • Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να πληρώνουν ετήσια συνδρομή.
 • Ενεργά μέλη θεωρούνται όσοι/ες είναι ταμειακά ενήμεροι/ες.
 • Μετά την πληρωμή της εγγραφής του κάθε μέλος προκειμένου να φτιάξει το προφίλ του θα λαμβάνει με email, τους κωδικούς πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας με την γραμματεία.

Η Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό:

IBAN: GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Τακτικά - Έκτακτα & Επίτιμα Μέλη

Το σωματείο αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν δημοσιεύσει μία τουλάχιστον εργασία σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό ή έχουν συμμετάσχει σε συνέδριο με μία τουλάχιστον ανακοίνωση, με αρχαιομετρικό περιεχόμενο, ή έχουν εκπονήσει σχετική εργασία ή πραγματεία στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Ενιαίο Σύστημα Εκπαίδευσης της χώρας. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.
 • Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που δεν έχουν τις ιδιότητες που ορίζονται για τα τακτικά μέλη, αλλά μπορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών του σωματείου. Τα έκτακτα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.
 • Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους.

Δικαίωμα εγγραφής – Ιδιότητας μέλους

Κάθε τακτικό μέλος πληρώνει για την εγγραφή του 20 ευρώ εφάπαξ και ετήσια συνδρομή 30 ευρώ.

Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το ΔΣ. Η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αλλάζει με απόφαση του ΔΣ.

Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να πληρώνουν ετήσια συνδρομή.

Ενεργά μέλη θεωρούνται όσοι/ες είναι ταμειακά ενήμεροι/ες.