Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ- Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDeLab)

Ιστοσελίδα

http://amdelab.physics.auth.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDeLab)
εστιάζονται στις ακόλουθες ενότητες:
• Ανάπτυξη-σύνθεση προηγμένων υλικών.
• Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός, μελέτη υλικών και διατάξεων.
Σημαντικό κομμάτι της έρευνας, μεταξύ των άλλων ερευνητικών πεδίων, εκτείνεται στον τομέα της
μελέτης Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αφορούν σε διάφορες κατηγορίες τέχνεργων, όπως
ζωγραφικά έργα, κεραμικά, δομικοί/πολύτιμοι/ημιπολύτιμοι λίθοι, ψηφιδωτά, χαρτί, περγαμηνή,
δέρμα, υφάσματα/ίνες, μέταλλα κ.λ.π. Πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν είναι:
• Ταυτοποίηση/χαρακτηρισμός υλικών.
• Μορφολογία.
• Εκτίμηση κατάστασης διατήρησης.
• Αξιολόγηση ιδιοτήτων υλικών συντήρησης.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Εξοπλισμός
 • XPS
 • SEM- EDS
 • FTIR, ATR-FTIR, Specular reflectance, DRIFT and Environmental DRIFT in M-IR & Far-IR
 • Micro-FTIR, micro-ATR, FPA imaging 64×64
 • XRD
 • TGA
 • DSC
 • UV-Vis

Υποστηρικτικός εξοπλισμός

 • Σφαιρόμυλοι
 • Πρέσες θερμής και ψυχρής πίεσης
 • Φούρνοι υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών
 • Επωαστικός κλίβανος κι επωαστήρας με δυνατότητα ανάδευσης
 • Φυγόκεντρος υψηλών στροφών
 • Ζυγοί, συσκευές υπερήχων, μηχανικής ανάδευσης, και μέτρησης pH
 • Κοπτικό
 • Μικροτόμος
 • Λειαντικά

Lab name:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, SCHOOL OF PHYSICS- Laboratory of Advanced Materials and Devices (AMDeLab)

Website

http://amdelab.physics.auth.gr/index-en.htmex-en.htm

Research scope

The research activities of the Laboratory of Advanced Materials and Devices (AMDeLab) are focused
in the following fields:
• Growth and synthesis of advanced materials.
• Physicochemical characterization, study of materials and devices.
• Study of cultural heritage works.
Among various research fields, a significant focus lies on the study of Cultural Heritage artifacts,
concerning a variety of categories including paintings, ceramics, building materials and precious
stones, mosaics, paper, parchment, textiles/fibers, metallic artifacts etc, to receive an integrated
information output towards the following:

 • Characterization/identification of materials.
 • Morphology.
 • State of conservation estimation.
 • Conservation materials properties evaluation.

Basic Equipment

 •  XPS
 • SEM- EDS
 • FTIR, ATR-FTIR, Specular reflectance, DRIFT and Environmental DRIFT in M-IR & Far-IR
 • Micro-FTIR, micro-ATR, FPA imaging 64×64
 • XRD
 • TGA
 • DSC
 • UV-Vis

Supporting infrastructure

 • Ball-mills
 • High- and low-temperature presses
 • High- and low-temperature furnaces
 • Incubator and shaking incubator
 • High-speed centrifuge
 • Laboratory balances, ultrasonic baths, mechanical stirrers, pH meters
 • Cutting machine
 • Microtome
 • Grinding and polishing machines