Όνομα εργαστηρίου

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων, ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο, ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, Ξάνθη

Ιστοσελίδα

https://www.ilsp.gr/archeometry-lab//

Ερευνητική Στόχευση

Το Εργαστήριο έχει στόχο την υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αρχαιομετρίας, την ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτόμων αναλυτικών και υπολογιστικών τεχνικών μετρήσεων, καθώς και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας από συναφή επιστημονικά πεδία στον τομέα των Πολιτισμικών Επιστημών. Με τη χρήση προηγμένων φυσικοχημικών μεθόδων, επιδιώκεται ο χαρακτηρισμός υλικών και η εξαγωγή πληροφοριών από αρχαιολογικά αντικείμενα, μνημεία, έργα τέχνης και πρώτες ύλες, με στόχο την πληρέστερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του Πολιτισμού. Όλες οι διαδικασίες ακολουθούν αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.

Βασικός Εξοπλισμός

Κύριος εξοπλισμός:

 • TL/OSL (pulsed Blue and IR OSL)
 • AAS (flame, graphite furnace & hydride generator atomization system)
 • LC-MS/MS
 • μ-XRF
 • XRF (handheld) TRACER 5g
 • XRD
 • Digital X-Ray Radiography
 • SEM-EDS, WDS & EBSD
 • portable HPGe Spectrometer
 • NaI(TI) Spectrometer
 • FT-NIR

Συμπληρωματικός εξοπλισμός:

 • advanced LED Upright Microscope equipped with phase contrast and digital color camera
 • fully automated optical stereo-microscope with color camera
 • multispectral UV/visible/IR camera
 • portable spectrophotometer for color measurement in multiple color spaces
 • UV-Vis spectroscopy system
 • portable and laboratory radiation detection and measurement systems
 • solar simulation chamber

Εξοπλισμός για την προετοιμασία δειγμάτων:

 • analytical balances
 • oven and furnaces
 • centrifuges
 • sample pretreatment with various techniques
 • microwave digestion
 • ball mill pulverization
 • auto-sieving
 • pellet forming with hydraulic press
 • apparatus for precise, constant volume separation

Lab name

Laboratory of Archaeometry and Physicochemical Measurements, ΑΤΗΕΝΑ – Research Center, Kimmeria University Campus, Xanthi

Website

https://www.ilsp.gr/archeometry-lab/

Research scope

Using advanced physicochemical methods, the Lab aims to define materials and extract information from archaeological objects, monuments, works of art and raw materials, to obtain fuller knowledge and understanding of cultural evolution. Every procedure follows internationally acknowledged standards for the assurance of the best possible quality of the provided services and results.

 • Archaeological dating and authentication of ceramic artifacts and geological materials using TL and OSL methods.
 • Chemical stoichiometric analysis of ceramic artifacts and clays with destructive (AAS) and non-destructive methods (XRF) for material characterization, provenance studies and investigation of manufacturing patterns.
 • XRD petrographic analysis of ceramic artifacts and clays for material characterization, provenance studies, investigation of manufacture and trade patterns, ancient technology studies.
 • Digital X-ray radiography and multispectral imaging of cultural objects for the study of structure, determination of earlier conservation interventions, and authentication.
 • Electron microscopy of cultural objects and materials for material characterization, micro-structure, provenance studies, investigation of manufacture and trade patterns, ancient technology studies, erosion studies.

Beyond ceramics, the Laboratory has the capability to study certain aspects of metal, glass, lithics, jewelry, textiles, icons, mosaic, works of art, pigments, inks, printed material, biological material, and geological material.

Basic equipment

Main equipment:

 • TL/OSL (pulsed Blue and IR OSL)
 • AAS (flame, graphite furnace & hydride generator atomization system)
 • LC-MS/MS
 • μ-XRF
 • XRF (handheld) TRACER 5g
 • XRD
 • Digital X-Ray Radiography
 • SEM-EDS, WDS & EBSD.
 • portable HPGe Spectrometer
 • NaI(TI) Spectrometer
 • FT-NIR

Complementary instrumentation:

 • advanced LED Upright Microscope equipped with phase contrast and digital color camera
 • fully automated optical stereo-microscope with color camera
 • multispectral UV/visible/IR camera
 • portable spectrophotometer for color measurement in multiple color spaces
 • UV-Vis spectroscopy system
 • portable and laboratory radiation detection and measurement systems
 • solar simulation chamber

Miscellaneous equipment for sample preparation and pretreatment:

 • analytical balances
 • oven and furnaces
 • centrifuges
 • sample pretreatment with various techniques
 • microwave digestion
 • ball mill pulverization
 • auto-sieving
 • pellet forming with hydraulic press
 • apparatus for precise, constant volume separation