Όνομα εργαστηρίου

Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ»

Ιστοσελίδα

https://www.artdiagnosis.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ, που ιδρύθηκε το 1982 στην περιοχή Ορμύλια της Χαλκιδικής, αποτελεί έκφραση της βούλησης της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και του Ιερού Κοινοβίου “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”, να προσφέρουν στον άνθρωπο και στον πολιτισμό κατά την παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού.

Το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ μέσω της έρευνας των τελευταίων ετών έχει αναπτύξει μια από τις σημαντικότερες βάσεις γνώσης για την Βυζαντινή εικονογραφία αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά. Ο πλούτος αυτής της επιστημονικής γνώσης και η ερμηνεία αυτού αποτελεί παρακαταθήκη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για επιστήμονες αλλά και για εκπαιδευτικές δράσεις (παιδιά) και συγχρόνως συνδέει των σημερινό άνθρωπο με την πνευματική παράδοση του χθες.

Ο βασικός στόχος του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας για την μελέτη – τεκμηρίωση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της τεχνολογίας και την ανάπτυξης νέων μεθόδων και οργανολογιών για την αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής και αντίστοιχης μεθοδολογίας καλύπτοντας το πλήρες φάσμα εφαρμογών τεκμηρίωσης και προστασίας έργων τέχνης και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Ακουστική μικροσκοπία
 • Τομογραφία υπερήχων
 • Τομογραφία ακτίνων Χ
 • Απεικόνιση υπέρυθρου (1-5μm)
 • Απεικόνιση φθορισμού υπεριώδους
 • Απεικόνιση ακτίνων Χ
 • Φασματοσκοπία FTIR
 • Φασματοσκοπία UV/Vis
 • Φασματοσκοπία Raman (785nm και 1064nm)
 • Φασματοσκοπία XRF

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/groups/OrmyliaFoundation/

Lab name

“ORMYLIA” Foundation

Website

https://www.artdiagnosis.gr/

Research scope

Ormylia Foundation, established in 1982, is a non-profit institution based in Ormylia (Chalkidiki, Greece) and reflects the will of the Holy Monastery of Simonopetra and the Holy Convent of the Annunciation, to make a contribution for the benefit of mankind and culture in the tradition of Orthodox Monasticism.

Over the last years Ormylia Foundation has established one of the major knowledge databases for the Byzantine iconography and the cultural heritage using its experience.

The asset of this scientific knowledge leads to the development of training activities for scientists and for educational activities (children) while connecting the modern society with the spiritual tradition of the past.

The major objectives of Ormylia Foundation are:

 1. to develop technological research for the study and documentation of cultural heritage
 2. to improve technology and design devices for the continuous upgrading of laboratory infrastructure and the methodology used
 3. to work towards the protection and documentation of art and cultural heritage
 4. to provide authenticity certificates and to evaluate the state and pathology of the works in order to support and scientifically document necessary conservation works.

Basic Equipment

 • Acoustic microscopy
 • Ultrasonic tomography
 • X-Ray tomography
 • Infrared imaging (1-5μm)
 • UV fluorescence imaging
 • X-ray imaging
 • FTIR spectroscopy
 • UV/Vis spectroscopy
 • Raman spectroscopy (785nm and 1064nm)
 • XRF spectroscopy

Social Media

https://www.facebook.com/groups/OrmyliaFoundation/